top of page

Warunki dostaw obrabiarek
- na podstawie rekomendacji VEREIN DEUTSCHER WERKZEUGMASCHINENFABRIKEN e.V. (VDW) -

Zakres
1. Warunki te mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców, osób prawnych prawa publicznego lub funduszy specjalnych na mocy prawa publicznego w rozumieniu § 310 ust. 1 BGB. Uznajemy sprzeczne lub odbiegające warunki klienta tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazimy zgodę na ich ważność na piśmie.
2. Niniejsze warunki mają również zastosowanie do wszystkich przyszłych transakcji z klientem, o ile są to transakcje prawne o charakterze podobnym.

I. Oferta
Dokumenty zawarte w ofercie, takie jak ilustracje, rysunki, obciążenia, ciężary i wymiary, należy rozumieć jedynie jako przybliżone wartości, o ile nie są one wyraźnie oznaczone jako wiążące. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich propozycji kosztów, rysunków i innych dokumentów. Dokumenty te nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że wyrazimy na to pisemną zgodę.

II. Zawarcie umowy, zakres dostawy
Nasze pisemne potwierdzenie zamówienia ma decydujące znaczenie dla zawarcia umowy i zakresu dostawy. W przypadku złożenia oferty z ograniczonym terminem ważności i przyjęciem jej w odpowiednim czasie, zawarcie umowy i zakres dostawy ustala się zgodnie z treścią naszej oferty, pod warunkiem że w terminie dwóch tygodni od otrzymania oferty nie zostanie złożone oddzielne potwierdzenie zamówienia. Umowy dodatkowe i zmiany w treści umowy lub zakresu dostawy wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby były skuteczne prawnie.

III. Cena i płatność
1. Podane ceny obowiązują w przypadku braku specjalnej umowy ex works i zawierją załadunek w fabryce, ale bez opakowania, które jest rozliczane oddzielnie. Oprócz cen podatek VAT jest doliczany na odpowiednim poziomie ustawowym., jeżeli istnieje do tego podstawa prawna.
2. W przypadku braku oddzielnej umowy płatność musi być dokonana bez potrąceń na konto dostawcy jak następuje: 1/3 zaliczki po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia (zawarcie umowy), 1/3, gdy klient zostanie poinformowany, że główne części dostawy są gotowe do wysyłki, pozostała kwota w ciągu jednego miesiąca od powiadomienia o gotowości do wysyłki.
3. Wstrzymanie płatności i/lub potrącenia z powodu jakichkolwiek roszczeń wzajemnych klienta zakwestionowanych przez dostawcę jest wykluczone.
4. O ile nie została zawarta umowa o stałej cenie, dostawca rezerwuje sobie prawo rozsądnej zmiany cen spowodowane zmianami płac, kosztów materiałów i kosztów dystrybucji dla dostaw dokonanych 3 miesiące lub później od zawarcia umowy.

IV. Czas dostawy
1. Okres dostawy rozpoczyna się od wysłania potwierdzenia zamówienia, ale nie przed dostarczeniem dokumentów, zatwierdzeń, zwolnień technicznych, które mają być przedłożone przez klienta i nie przed otrzymaniem uzgodnionego zadatku.
2. Termin dostawy jest uznany za dotrzymany, jeżeli przesyłka opuściła fabrykę lub gotowość do wysyłki została zgłoszona.
3. Termin dostawy zostaje odpowiednio przedłużony w przypadku działań zbrojnych, strajków i blokad, jak również nieprzewidzianych przeszkód wykraczających poza gestię dostawcy, o ile przeszkody te mają wyraźny i istotny wpływ na ukończenie lub dostawę przesyłki. Dotyczy to również sytuacji, jeżeli takie przeszkody występują u kooperantów i podwykonawców. Odopiwdzialność za takie okoliczności nie jest ponoszona przez dostawcę, nawet jeśli okoliczności takie powstają też w czasie opóźnienia w dostawie. O początku i końcu takich przeszkód klient zostaje odpowiednio poinformowany przez dostawcę tak szybko, jak to możliwe.
4. Jeżeli klient ponosi szkodę z powodu opóźnienia spowodowanego z winy dostawcy, ma on prawo zażądać odszkodowania za opóźnienie z wyłączeniem dalszych roszczeń. Wysokość odszkodowania może wynosić maksymalnie ½ % za każdy pełny tydzień opóźnienia, ale w sumie nie więcej niż 5 % wartości całkowitej dostawy towaru netto i odnosi się do tej części dostawy, która nie może być wykonana w odpowiednim czasie lub zgodnie z umową w wyniku opóźnienia.
5. Jeżeli dostawa jest opóźniona z winy lub na życzenie klienta, kosztami powstającymi w wyniku magazynowania, począwszy od miesiąca powiadomienia o gotowości do wysyłki, obciąża się klienta w wysokości co najmniej ½ % kwoty faktury za każdy miesiąc przechowywania w fabryce lub magazynie dostawcy. Dostawca jest uprawniony do rozporządzania towarem dostawy w inny sposób po ustaleniu i bezowocnym upływie rozsądnego terminu odbioru i do dostarczenia klientowi towaru zamówionego w innym odpowiednio przedłużonym okresie.
6. Spełnienie terminu dostawy zakłada wypełnienie zobowiązań umownych ze strony klienta. Zastrzeżenie niespełninia umowy jest zastrzeżone.
7. Klient ma prawo po upływie terminu 6 tygodni od przekroczenia zobowiązującego terminu dostawy wystąpić do dostawcy o dostarczenie przedmiotu zamówienia. Ten termin skraca się do 2 tygodni w przypadku maszyn lub urządzeń, które już znajdują się bezpośrednio u dostawcy. Od dnia wystąpienia o dostawę dostawca znajduje się w opóźnieniu.

V. Przejście ryzyka i odbiór dostawy
1. Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia się przechodzi na klienta po wysyłce części dostawy najpóźniej po opuszczeniu fabryki/magazynu, również jeśli wykonywane są dostawy częściowe lub dostawca przejął wykonanie innych usługi, np. wysyłki towaru, instalacji, uruchomienia u klienta itd. Na wniosek klienta i na jego koszt przesyłka może być ubezpieczona przez dostawcę od kradzieży, uszkodzeń w transporci, pożaru i zalania wodą, a także innych ubezpieczalnych ryzyk.
2. Jeżeli wysyłka jest opóźniona z powodu okoliczności, za które odpowiedzialny jest klient, ryzyko przechodzi na klienta w dniu gotowości do wysyłki, jednak dostawca jest zobowiązany, na wniosek i koszt klienta, do wykonania ubezpieczenia, jeżeli wymaga tego klient.
3. Dostarczone przedmioty, nawet jeśli mają drobne wady, muszą być odebrane przez klienta bez uszczerbku praw wynikających z ustępu IV.
4. Dozwolone są dostawy częściowe.

VI. Zachowanie prawa własności
1. Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonego towaru do czasu pełnej zapłaty wszystkich roszczeń wynikających z umowy dostawy. Dotyczy to również wszystkich przyszłych dostaw, nawet jeśli niezawsze wyraźnie się do tego odnosimy.
2. Dopóki prawo własności nie zostało jeszcze przekazane klientowi, klient jest zobowiązany do starannego traktowania zakupionych przedmiotów. W szczególności jest on zobowiązany do ubezpieczenia ich na własny koszt przed kradzieżą, pożarem, zalaniem wodą, wandalizmem i innymi szkodami w wysokości odpowiadającej ich nowej wartości. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych i kontrolnych, klient musi je przeprowadzić w określonym czasie i na własny koszt.
3. Klient nie może zastawić przedmiotu dostawy ani przekazać go osobom trzecim. Dopóki prawo własności nie zostało przekazana, klient musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zajęty lub poddany w inny sposób niedozwolonej interwencji osób trzecich. Jeżeli osoby trzecie dokonały takiego zajęcia i nie są w stanie zwrócić kosztów sądowych i pozasądowych kostów pozwu zgodnie z § 771 kodeksu cywilnego (ZPO), klient ponosi odpowiedzialność za poniesione przez nas straty.

VII. Gwarancja
Przejmujemy 12 miesięcy gwarancji na dostarczone nowe produkty, od przeniesieniu ryzyka na klienta. Prawa gwarancyjne klienta zakładają, że klient należycie wywiązał się ze zobowiązań dochodzeniowych i reklamacyjnych zgodnie z sekcją 377 kodeksu handlowego (HGB).

VIII. Odpowiedzialność za wady dostawy
1. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wady dostawy, w tym brak wyraźnie zagwarantowanych właściwości przedmiotu z wyłączeniem prawa do dalszych roszczeń w następujący sposób:
Wszystkie części dostarczonego przedmiotu są bezpłatnie wymieniane na nowe lub naprawiane według własnego uznania dostawcy w okresie gwarancji określonym w ustępie VII, jeżeli ich uszkodzenie nastąpiło wskutek wadliwej konstrukcji, użycia wadliwych materiałów lub ich wadliwej budowy i ich używanie jest niemożliwe lub ich używanie lub przydatność jest w sposób znaczny ograniczona. O wykryciu takich wad należy niezwłocznie powiadomić dostawcę na piśmie. Wymienione części są własnością dostawcy. W przypadku ważnych i kluczowych komponentów od poddostawców, dostawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności na poddostawcę.
2. Prawo klienta do dochodzenia roszczeń wynikających z wad ulega przedawnieniu we wszystkich przypadkach w ciągu 6 miesięcy od daty terminowej reklamacji w ciągu 6 miesięcy, ale najwcześniej z upływem okresu gwarancji.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające w szczególności z następujących powodów: niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowego montażu lub uruchomienia przez klienta lub osoby trzecie, naturalnego zużycia, nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia się z przedmiotami dostawy, nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych części zamiennych, nieodpowiedniego podłoża fundamentowego, wpływów chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych, chyba że są one spowodowane winą dostawcy.
4. W celu przeprowadzenia wszystkich napraw i dostaw części zamiennych, które wydają się niezbędne, klient musi zagwarantować dostawcy odpowiednie możliwości i odpowiedni czas niezbędny do ich wykonania, w przeciwnym razie dostawca zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wady. Tylko w trybie pilnego przypadku zagrożenia bezpieczeństwa operacyjnego i zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym szkodom, w przypadku których dostawca musi zostać niezwłocznie poinformowany lub jeżeli dostawca zalega z usunięciem wady, klient ma prawo do usunięcia wady samodzielnie lub przez osoby trzecie oraz do żądania zwrotu niezbędnych kosztów od dostawcy.
5. Dostawca ponosi koszty części zamiennych, w tym wysyłki, jak również koszty demontażu i instalacji, w zakresie, w jakim koszty te okażą się uzasadnione i racjonalne, zależnie od indywidualnego przypadku oraz niezbędne koszty pracowników serwisowych i personelu pomocniczego. Inne koszty ponosi klient, np. koszty środków dźwigowych, trasnportów wewnątrzzakładowych itd.
6. Okres gwarancji na wymiany i naprawy gwartancyjne wynosi trzy miesiące, ale co najmniej do upływu pierwotnego okresu gwarancji na przedmiot dostawy. Okres odpowiedzialności za wady przedmiotu dostawy zostaje przedłużony o czas trwania przerwy w eksploatacji spowodowanej pracami naprawczymi.
7. Zmiany lub naprawy dokonane własnoręcznie lub niewłaściwie przez klienta lub osoby trzecie bez uprzedniej zgody dostawcy, wykluczają automatycznie odpowiedzialność dostawcy za wynikające z tego konsekwencje i szkody. W przypadku ciężkich szkód może to rezultować nawet całkowitą utratą gwarancji na przedmiot dostawy.
8. Dalsze roszczenia klienta, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za szkody, które nie powstały w samym przedmiocie dostawy, są wykluczone. Niniejsze wykluczenie nie ma zastosowania w przypadku umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, jak również w przypadku uszkodzenia życia, ciała i zdrowia, które są oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez dostawcę. Nie ma ono również zastosowania w przypadku braku właściwości przedmiotu, które były wyraźnie zagwarantowane, jeżeli głównym sensem udzielonej gwarancji właściwości była ochrona klienta przed szkodą, która nie powstała na samym przedmiocie dostawy.
9. Dostawa części zamiennych (przed lub po usługach serwisowych):
a) W okresie gwarancyjnym oraz w przypadku wymiany wadliwe elementy muszą zostać bezpłatnie zwrócone dostawcy w ciągu 4 dni roboczych. W przeciwnym razie elementy te są uważane za zatrzymane i podlegają natychmiastowemu fakturowaniu.
b) Koszty dostawy i opakowania za dostawę części zamiennych w okresie gwarancyjnym ponosi klient.
c) W przypadku zwrotu części zamiennych wysyłanych do klienta, które okazały się niepotrzebne, naliczana jest opłata operacyjna w wysokości 20% wartości nowych części.
d) Części zamienne dostarczone klientowi, które są zwracane dostawcy, muszą pozostawać przy zwrocie w nieotwartym oryginalnym opakowaniu i (jeżeli przewidziane) opakowaniu ochronnym. W przypadku otwarcia oryginalnego opakowania, klient zostaje obciążony opłatą weryfikacyjną doliczaną dodatkowo do opłaty operacyjnej, a w przypadku ustalenia szkody, również kosztami naprawy lub kosztami całkowitej utraty wartści w przypadku szkody całkowitej. Dostarczone małe części zamienne, które nie są potrzebne, nie mogą być zwrócone do dostawcy, ponieważ koszt kontroli jest zwyczajowo wyższy niż cena zakupu. To samo dotyczy części wbudowanych lub tkaich, które mają oznaki nawet krótkotrwałego użytkowania.
e) Części wykonane specjalnie dla klienta lub zamówione dla niego za granicą nie podlegają zwrotowi do dostawcy pod żadnymi warunkami.

IX. Odpowiedzialność za zobowiązania pomocnicze
Jeżeli z winy dostawcy dostarczony towar nie może być wykorzystany przez klienta w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania, nieuwzględnieniu ustaleń, propozycji i konsultacji przed lub po zawarciu umowy, jak również innych zobowiązań dodatkowych wynikających z umowy, stosuje się odpowiednio postanowienia ustępów VIII i X, z wyłączeniem dalszych roszczeń klienta.

X. Inna odpowiedzialność dostawcy
Wszelkie inne roszczenia klienta są wykluczone, w szczególności do odstąpienie od umowy, rozwiązania lub zmiany umowy, a także dochodzenia odszkodowania za wszelkiego rodzaju szkody uboczne, które nie powstały na samym przedmiocie dostawy. To wykluczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, jak również w przypadku uszczerbku na życiu, ciele i zdrowiu, które są oparte na umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniu obowiązków przez dostawcę oraz w przypadkach, w których, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, odpowiedzialność ponoszona jest za szkody na ciele lub szkody materialne przedmiotów używanych prywatnie w przypadku wad przedmiotu dostawy. Nie ma ono również zastosowania w przypadku braku właściwości przedmiotu, które były wyraźnie zagwarantowane, jeżeli głównym sensem udzielonej gwarancji właściwości była ochrona klienta przed szkodą, która nie powstała na samym przedmiocie dostawy.

XI. Różne, miejsce jurysdykcji
Niniejsza umowa i wszystkie stosunki prawne stron podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji ONZ o umowach sprzedaży towarów (CISG). Wszystkie umowy zawarte między stronami w celu wykonania niniejszej umowy są określone na piśmie w niniejszej umowie. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunku prawnego, powództwo należy wnieść do sądu, który jest odpowiedni dla siedziby dostawcy lub oddziału dostawcy dokonującego dostawy. Dostawca zastrzega sobie jednak prawo powództwa w sądzie odpowiednim dla siedziby klienta.

Od: październik 2021 r.

 

bottom of page